board
     
 สถาบันทรัพยากรมนุษย์

จัดตั้งขึ้นจากแนวความคิดที่ว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการเรียนการสอนวิชาทรัพยากรมนุษย์อยู่หลายวิชา ในคณะต่าง ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เช่น คณะนิติศาสตร์ สอนวิชากฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สอนวิชาแรงงานสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ สอนวิชาการบริหารแรงงาน คณะเศรษฐศาสตร์ สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์เบื้องต้น เศรษฐศาสตร์แรงงาน เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสุขภาพอนามัย และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สอนวิชาวิเคราะห์กฎหมายแรงงาน ปัญหาแรงงานและสวัสดิการ ความมั่นคงทางสังคม สัมมนาปัญหาแรงงาน สวัสดิการแรงงาน การสังคมสงเคราะห์ในวงการอุตสาหกรรม จึงน่าจะได้มีการรวบรวมการสอนในหมวดวิชานี้ในคณะต่าง ๆ ให้รวมกัน เข้าเป็นรูปสหวิชาให้กว้างขวางขึ้น เพื่อให้มีการวิจัยลึกซึ้งถึงปัญหาต่าง ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แก่ประเทศชาติ

ดังนั้น ศาสตราจารย์ นิคม จันทรวิฑูรย์ ซึ่งเป็นผู้สอนวิชากฎหมายแรงงานที่คณะนิติศาสตร์ในขณะนั้น ได้เสนอความเห็นต่อ ศาสตราจารย์ ประภาศน์ อวยชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าเนื่องจากปัญหาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปัญหาของประเทศ ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นหลายด้าน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งมีความถนัดในด้านสังคมศาสตร์และมีความพร้อมอยู่แล้วในเรื่องประสบการณ์การสอน และกำลังคน น่าจะได้มีการให้บริการทางวิชาการด้านทรัพยากรมนุษย์ให้กว้างขวางออกไป โดยให้ความสนใจเพิ่มขึ้นในด้านงานวิจัยปัญหา ทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการให้การศึกษาในระดับสูงในสาขาวิชานี้ โดยจัดตั้งขึ้นมาในรูปของสำนักพัฒนาการ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะเน้นในรูปของการวิจัย และการให้บริการทางวิชาการตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูลในด้านการศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

ศาสตราจารย์ ประภาศน์ อวยชัย อธิการบดี ได้พิจารณาเรื่องแนวทางจัดตั้งสำนักดังกล่าวข้างต้น ร่วมกับ ศาสตราจารย์ นิคม จันทรวิฑูรย์ ศาสตราจารย์อรุณ รัชตะนาวิน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และดร.พิชัย จรรย์ศุภรินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาหลายครั้ง สรุปความเห็นว่า มหาวิทยาลัยน่าจะจัดตั้งสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาและการวิจัยด้านนี้โดยตรง จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล และดำเนินการจัดตั้งสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 566/2521 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2521 เรื่องตั้งคณะกรรมการโครงการก่อตั้งสถาบันเพื่อการศึกษาและวิจัยแรงงาน โดยมี ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิฑูรย์ และศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย เป็นที่ปรึกษา และมี ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เป็นประธานกรรมการ และกรรมการ 6 ท่าน และต่อมาได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 352/2522 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2522 แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 3 ท่าน

คณะกรรมการได้รวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันร่างวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการก่อตั้ง เพื่อเสนอ ต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับความเห็นชอบอนุมัติให้จัดตั้งสถาบันทรัพยากรมนุษย์ขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2524 เรื่องการแบ่งส่วนราชการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 12 เล่ม 98 ตอนที่ 205 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2524TH / EN
 
 
 ออนไลน์  75 คน

แบบประเมินความถนัด
ทางวิชาชีพ

แบบสำรวจความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์กร

แบบทดสอบองค์ความรู้และสำนึกความเป็นประชากรอาเซียนวีดีโอรายการโทรทัศน์ HR Society

รางวัลนักทรัพยากร
มนุษย์ดีเด่นแห่ง
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

สมาคมการจัดการ
งานบุคคลแห่ง
ประเทศไทย

 

 
© Copyright 2014. Human Resources Institute, Thammasat University. All rights reserved.
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 8 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2613-3302-6 โทรสาร: 0-2226-5324