รศ.ดร. ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
ผู้อำนวยการ
  ผศ.ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
     
   
           
  นางฉันทิชา ศรีโยธิน
เลขานุการสถาบันฯ
         
   
         
  นายกิตติภูมิ วิเศษศักดิ์
นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
  น.ส.ยุรนันท์ ตามกาล
นักวิจัย
  นายชินกฤต คงเจริญพร
นักวิชาการศึกษา
 
         
  น.ส.อุไรวรรณ รุ่งไหรัญ
นักวิจัย
  น.ส.คริษฐา อ่อนแก้ว
นักวิจัย
     
             
   
       
  นางวีนัส ลำทา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
  นายพีรณัฐ ศิริวัชราวงศ์
นักวิชาการศึกษา
  น.ส. สุดาวดี หลิมเลิศรัตน์
นักวิชาการศึกษา
 
           
  น.ส. วิมลรัตน์ ส่องแสงวิจิตร
นักวิชาการศึกษา
         
   
       
  นางศรีรัตน์ ขันธมาลัย
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการพิเศษ
  น.ส.อรุณี สุจริตในธรรม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ชำนาญงาน
  นางวัลลา จันทร์เปีย
บุคลากรชำนาญการ
 
       
  น.ส.สมสุข จันทศร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
  น.ส.นวรัตน์ เทียนขาว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัวไป
  น.ส.ชลิตา ผลไม้
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
       
  น.ส.วงศ์เวทย์ กองพา
นักวิชาการเงินและบัญชี
  น.ส. สกุลลักษณ์ จันทร์สุวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  นายนันทศักดิ์ นิยมฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์
 
           
  นางอารีย์ ภักดี
นักการภารโรง
         
TH / EN
 
 
 ออนไลน์  68 คน

แบบประเมินความถนัด
ทางวิชาชีพ

แบบสำรวจความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์กร

แบบทดสอบองค์ความรู้และสำนึกความเป็นประชากรอาเซียนวีดีโอรายการโทรทัศน์ HR Society

รางวัลนักทรัพยากร
มนุษย์ดีเด่นแห่ง
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

สมาคมการจัดการ
งานบุคคลแห่ง
ประเทศไทย

 

 
© Copyright 2014. Human Resources Institute, Thammasat University. All rights reserved.
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 8 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2613-3302-6 โทรสาร: 0-2226-5324