board
     

แนวทางการบริหารงาน
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์

เป้าหมาย
• เป็นผู้นำด้านองค์ความรู้เพื่อการบริหารคนและองค์กรที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติ และระดับภูมิภาค
• เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างในการบริหารคนและองค์กร
• เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารคนและองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ
• เป็นสถาบันที่มีกิจกรรมวิชาการเพื่อการบริหารคนและองค์กรออกสู่สังคมอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายและแนวทางการบริหาร
ได้แบ่งแนวนโยบายเพื่อจะได้นำสถาบันฯไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้รวม 2 ด้าน ดังนี้


1. ด้านวิชาการ

1.1 ด้านการพัฒนา และส่งเสริมงานวิจัย ที่สำคัญได้แก่
• ผลักดันผลงานวิจัยของสถาบันฯให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
• จัดหาแหล่งเงินทุนและงบประมาณเพื่อส่งเสริมงานวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ของสถาบันฯ
• จัดให้มีเวทีเสวนาด้านทรัพยากรมนุษย์ ความมั่นคงมนุษย์ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ให้มีการและเปลี่ยนความรู้กันกับทุกภาคส่วนของสังคม
• ส่งเสริม HR Society เพื่อสร้างเครือข่ายทางความรู้ทางทรัพยากรมนุษย์ รองรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ AEC

1.2 ด้านการบริการสังคมและวิชาการ ที่สำคัญได้แก่
• ดำเนินการในลักษณะเชิงบูรณาการ ต่อเนื่องและต่อยอดจากแนวคิด The HR Total Solution : ผลิตและนำเสนอองค์ความรู้ ทั้งด้านการวิจัย-ฝึกอบรม-ให้คำปรึกษา เพื่อการบริหารคนและองค์ความรู้ในรูปแบบ "แพคเกจ"
• เตรียมความพร้อมและดำเนินต่อเนื่องจากแนวความคิด Get Ready for ASEAN : สร้างและพัฒนาคนเพื่อรองรับอาเซียน และรองรับการปรับตัวของผู้บริหารและองค์กรในประเทศไทยในการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน
• ส่งเสริมให้มีการจัดเสวนาทางวิชาการในเรื่องที่เป็นกระแสหลักด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สถาบันฯเป็นศูนย์กลางหลักด้านทรัพยากรมนุษย์
• ให้บริการกิจกรรมทางวิชาการ ได้แก่ การฝึกอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์ สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมใหม่ๆร่วมกับผู้เชียวชาญ การให้คำปรึกษา (HR Consulting) ด้านทรัพยากรมนุษย์
• การสร้างเครือข่ายกับสังคมธรรมศาสตร์ ทั้งในลักษณะการร่วมมือ การเป็นหุ้นส่วน กับทุกภาคส่วนของสังคม


2. ด้านการบริหารภายในสถาบันฯ

2.1 ด้านบุคลากร ที่สำคัญได้แก่
• ส่งเสริมให้นักวิจัยของสถาบันฯได้รับโอกาสในการทำวิจัยได้มากขึ้น โดยอาจจะดำเนินการเอง หรือในรูปของเครือข่ายการวิจัย เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการวิจัยชั้นสูงต่อไป
• ส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันในการพัฒนาทุกรูปแบบเช่น การฝึกอบรม การพัฒนาตนเองในลักษณะต่างๆ เป็นต้น
• บริหารงานบุคคลโดยยึดหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.2 ด้านการเงินการคลัง ที่สำคัญได้แก่
• ดำเนินการจัดหารายได้และปรับโครงสร้างรายได้ให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ของสถาบันฯ
• ด้ายรายจ่ายนั้นจะต้องใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส ศึกษาหาแนวทางเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบการใช้จ่ายให้เกิดความเหมาะสม

2.3 ด้านการปฎิบัติงานและอื่นๆ
• ดำเนินการต่อเนื่องจากกลยุทธ์ Green and Happy Workplace : สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานสีเขียวและบรรยากาศที่ทำงานที่มีความสุขโดยส่งเสริมการปลูกต้นไม้กระถางลดสารพิษในที่ทำงาน
• ดำเนินการเสริมสร้างจิตสำนึกในการให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellent Services Mind) ทั้งจากลูกค้าภายในและภายนอก
• สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของประชาคมธรรมศาสตร์ในทุกมิติและทุกช่องทาง

การดำเนินการตามแนวทางทั้ง 2 ด้านนี้ จะส่งผลให้สถาบันทรัพยากรมนุษย์ก้าวเป็นผู้นำด้านทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงมนุษย์ เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงและการปฎิรูปประเทศ รวมถึงการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ต่อกระแสหลัก AEC อันจะทำให้เกิดความสอดคล้องและตอบรับกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันทรัพยากรมนุษย์


TH / EN
 
 
 ออนไลน์  73 คน

แบบประเมินความถนัด
ทางวิชาชีพ

แบบสำรวจความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์กร

แบบทดสอบองค์ความรู้และสำนึกความเป็นประชากรอาเซียนวีดีโอรายการโทรทัศน์ HR Society

รางวัลนักทรัพยากร
มนุษย์ดีเด่นแห่ง
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

สมาคมการจัดการ
งานบุคคลแห่ง
ประเทศไทย

 

 
© Copyright 2014. Human Resources Institute, Thammasat University. All rights reserved.
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 8 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2613-3302-6 โทรสาร: 0-2226-5324