ชื่อ-สกุล
อีเมล์
หัวข้อ
ข้อความ
ไฟน์แนบ
       
หมายเหตุ : สามารถอัพโหลดได้หลายไฟล์ ขนาดไฟล์รวมกันไม่เกิน 10 MB.
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 8
ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ :
0-2613-3302-6
โทรสาร : 0-2226-5324

Email : info.hri.tu@gmail.com
TH / EN
 
 
 ออนไลน์  67 คน

แบบประเมินความถนัด
ทางวิชาชีพ

แบบสำรวจความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์กร

แบบทดสอบองค์ความรู้และสำนึกความเป็นประชากรอาเซียนวีดีโอรายการโทรทัศน์ HR Society

รางวัลนักทรัพยากร
มนุษย์ดีเด่นแห่ง
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

สมาคมการจัดการ
งานบุคคลแห่ง
ประเทศไทย

 

 
© Copyright 2014. Human Resources Institute, Thammasat University. All rights reserved.
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 8 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2613-3302-6 โทรสาร: 0-2226-5324